Leje og Leveringsbetingelser

 
 
Service & udstyr
 
Salgs- og leveringsbetingelser
Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer.
 
Rettelser i bestilling:
Eventuelle rettelser i bestillingen bedes fortaget i god tid og seneste 1 mdr. før leveringsdatoen,  hvis andet ikke er aftalt. Ændringer sker under forbehold for disponible varer.


Transport og afhentning:

Rødovre Fest- og serviceudlejning leverer og henter det lejede efter nærmere aftale.  Afhentning og returnering af lejer selv skal ske i lukket vogn/trailer, og er for lejers egen risiko.

Det lejede leveres senest dagen før brugsdagen og afhentes dagen efter brugsdagen.
Lejede effekter leveres ved gadedøren i grundplan og max. 10 meter fra bilen, med mindre andet er aftalt på ordrebekræftelse. Hvis det lejede skal bæres op eller ned fra etageejendomme skal det oplyses på forhånd.
 
Afhentning:
Ved afhentning hos Rødovre Fest- og serviceudlejning bør det ske dagen før brugsdagen og det lejede skal returneres dagen efter brugsdagen.  Returdato og tid skal overholdes ellers vil der opkræves en ekstra lejebetaling. Med mindre andet er aftalt på ordrebekræftelse.
 
 Forsikring:
Lejer er ansvarlig for at det lejede er forsikret mod tyveri/hærværk i hele lejeperioden. Lejer bærer det fulde ansvar for alle skader og er erstatningspligtig overfor Rødovre Fest og Serviceudlejning.

Lejers ansvar:
Lejer modtager det lejede i god og forsvarlig stand, og er forpligtet til ved lejemålets ophør at aflevere det i samme stand som ved modtagelsen. Reklamationer skal ske omgående før servicen tages i brug på tlf.: 30 30 87 40. Uden for telefontid indtales besked på telefonsvarer. I modsat fald betragtes leveringen som fejlfri. Det lejede skal returneres i den leverede emballage.
 
Det lejede skal opbevares forsvarligt, borde og stole tåler ikke fugt (inkl. emballage). Det lejede skal efter brug afleveres i hel og rengjort stand.  Evt. manglende eller ødelagte varer afregnes efterfølgende ved afhentning eller levering, erstatningspris er gældende dagspriser.

Duge:                                                                                                                                     
Ved leje af duge, leveres de nyvasket, efter brug af leje duge returneres de i brugt stand, vask er inkl. i prisen for lejen. evt. for mangler eller beskadigelser afregnes efterfølgende. 

Opvask:
Servicet returneres i rengjort stand, hvis ikke lejemålet er inkl. Opvask.
Vi vasker gerne det lejede service op det koster 1,25 kr. pr. del og skal bestilles sammen med servicen. Forudsætningen er at servicen er skylle af, således at der ikke er madrester og lign på servicen når det returneres. Glasvarer skal blot tømmes og stilles i emballagen i oprejst tilstand. Er disse betingelser ikke opfyldt træder de generelle lejebetingelser i kraft.
 
Rengøring af beskidt service uden opvask aftale:
Snavset retur service vil blive vasket på lejers regning 2,50 pr. del. Andre varer rengøres efter dagsprisen.


Annullering af booking:

Ordren kan annulleres indtil 30 dage før lejeperiodens start. Anulleres ordren med mindre end 30 dage til lejeperiodens start, er Rødovre Fest- og Serviceudlejning berettiget til at opkræve 50% af lejesummen og 14 dage før lejemålets start vil der ikke blive tilbageført lejeudgift, hele lejeudgiften tilhører da Rødovre fest- og serviceudlejning.
 
 
Telte
 
 
Lejebetingelser af vores telte.
Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer.Betaling

Ved bestilling af telt vil kunden modtage en ordrebekræftelse inden for 24 timer og først her er telte booke. Ordrebekræftelsen skal derefter godkendes af kunden, da vi ofte skriver tider for levering og afhentning på.

Ca. 1 mdr førbrugsdagen vil kunden modtage en faktura og betaling skal så finde sted. Med andre ord betaling skal ikke finde sted ved bestilling på nettet.

Det mest vigtigt er at bestille i god tid, så vi er sikker på at have varerne.

Hvis man bestiller vare for mere end 5000 kr eller et telt, forlanges en forud betaling på1000 kr. når ordrebekræftelsen er godkendt. Hvis beløbet er over 10.000 kr forlanges en forud betaling på 50%  når ordrebekræftelsen er  godkendt.Hvis ikke andet er aftalt. Det indbetaltebeløbet fratrækkes i fakturaen.

 
Teltets stand ved lejers modtagelse:
Udlejer bærer ansvaret for at teltet er i god stand ved udlevering til lejer. Telte og andre produkter kan være våde ved lejers modtagelse, da lejeperioder ofte ligger tæt - dette anses ikke for mislighold af aftalen og medfører ikke et prisnedslag. Ligeledes kræves det ikke af lejer at teltet er tørt ved tilbagelevering.

Ansvar overfor offentlige myndigheder:
Lejer er ansvarlig for at teltet opsættes og benyttes i henhold til gældende lovgivning og regler udstukket af myndighederne, herunder indhentning af eventuelle tilladelser hvis dette er påkrævet.
 
Ansvar under udlejning:
I den aftalte lejeperiode bærer lejer ansvar for opbevaring af lejet materiale, og for enhver skade som materialet eller dele af materialet eventuelt påføres. Samtidig er lejer ansvarlig for at materialet eller dele af materialer ikke bortkommer under lejeperioden. Såfremt skader kan repareres udføres reparationen på lejers regning. Såfremt materiale er bortkommet, stjålet eller ikke kan repareres erstatter lejer til fuld- og nyværdi. Lejer bærer alt ansvar for det lejede materiale i lejeperioden.
 
Andet ansvar:
Udlejer er ikke ansvarlig for materielle skader eller personskader forvoldt af det lejede materiale.

Opsætning og nedtagning af telte:
Lejer er selv ansvarlig for at opsætte og nedtage teltet. Lejer bærer ansvaret for at teltet nedpakkes og tilbageleveres i samme form og stand som det blev modtaget. Lejer er ansvarlig for at materialet ikke lider overlast under opsætning elle nedtagning, samt at teltet er opstillet på en sådan måde, at det ikke skades mens det er opsat eller når det nedtages.
 
Aftale om teltets stand ved tilbagelevering:
Teltet skal tilbageleveres i samme stand som det blev modtaget. Teltet skal være rent ved tilbagelevering. Manglende rengøring udbedres på lejers regning, og takseres til minimum tohundrede kroner. Telte som er blevet påført elementer som ikke kan fjernes og som eksempelvis medfører varige lugtgener kan betyde at teltet må betragtes som ødelagt.

Teltet skal tilbageleveres på den aftalte dag.
Hvis teltet ikke leveres tilbage til tiden betragtes det som genudlejet, og lejer hæfter for ny lejeperiode svarende til foregående.
 
Reklamation:
Ved modtagelse og senest inden ibrugtagen skal udlejer gøres opmærksom på eventuelle fejl eller mangler, på  tlf. 30 30 87 40, ellers betragtes det udlejede materiale som modtaget af lejer i fejlfri stand.
 

Depositum:

Depositum på 1000 kr.uanset teltes størrelse. Depositum indbetales når ordrebekræftelsen er godkendt.

Depositum tilbagebetales af udlejer senest 14 dage efter tilbagelevering af teltet, såfremt telt og andre produkter ikke har taget skade, er tilbageleveret for sent eller lejer på anden vis har misligholdt lejeaftalen.

Annullering af booking:

Ordren kan annulleres indtil 30 dage før lejeperiodens start. Anulleres ordren med mindre end 30 dage til lejeperiodens start, er Rødovre Fest- og Serviceudlejning berettiget til at opkræve 50% af lejesummen og 14 dage før lejemålets start vil der ikke blive tilbageført lejeudgift, hele lejeudgiften tilhører da Rødovre fest- og serviceudlejning.

 

 
 

Eksempel på en bordopstilling